mandag 9. mai 2011

Vårtur på Sølen. 6.mai.

                                                                

                                                           Vårtur på Sølen
(English version below.)

I går kveld satt jeg oppspilt etter hockeykampen og tittet på fjernsynet og ventet på å bli trøtt. Men neida.. Klokka ble midnatt og den ble ett og den nærmet seg to. Jon Blund hadde nok glemt meg. Tenkte at om 2-3 timer så begynner det jo å bli lyst. Været er meldt bra. Jeg drar til Rendalen og prøver å gå på Sølen. Pakket det nødvendigste i bilen og kjørte oppover. Det regnet da jeg startet hjemmefra, men to og en halv time senere framme på parkeringa ved Gravåsen var det klart og fint. Himmelen rødmet i nordøst og det var lyst nok til å rusle innover.

Det var noen få minusgrader og et dryss med nysnø hadde farget vidda innover hvit. Natten hadde vært travel. Det var lemenspor på kryss og tvers overalt! Etterhvert fikk de følge av revespor innover langs stien. Det hadde ikke vært folk innover siden snøfallet, men det var også helt ferskt. Kanskje fra tidligere på natten. Vel oppover mot Skardstjenna ble det litt mer nysnø men utover det har jeg aldri sett så lite snø her på denne tida. Til og med i nordvendte lier er det nesten snøfritt. Isen på tjernet derimot virket solid enda. Da jeg hadde kommet et stykke videre fra tjernet fikk jeg se den ansvarlige for revesporene. Og jeg er nesten sikker på at det var en fjellrev. Den hadde nok ligget i skjul der oppe og iaktatt meg. Nå satte den nedover lia igjen. Og sporene viste at den hadde vært på lemenjakt helt opp til ca. 1400 m. Oppover mot toppen gikk det tregere enn vanlig. Nysnøen gjorde ura glatt og vanskelig. Mot toppen ble det flere partier med snøfonner å gå på. Litt tyngre, men mye tryggere enn delvis skjult, glatt og ustabil ur. Den siste kneika opp mot toppunktet var det mindre snø igjen. Oppe på toppen lå det kanskje 20 cm. med nysnø. Det var totalt vindstille og kanskje et par minus. Nydelige forhold. Det kom inn noen tåkedotter og et fint snødryss startet å komme ned. Men sola stakk igjennom stadig vekk. Heldigvis så var det ikke strålende sol. Hadde blitt varmt, og jeg hadde takket være den tidlige starten lagt igjen solbrillene i bilen.Nedover igjen ble det fort varmere og nysnøen ble våtere og våtere. Det gjorde ikke ura akkurat mer vennlig mot meg og jeg brukte like lang tid på de 550 høydemeterne ned igjen til tjernet som jeg hadde brukt opp. Etter å ha forsert den lille åskammen nedenfor tjernet så hadde nysnøen allerede forsvunnet. Nå var det også blitt så godt vær at jakka forsvant og trøyeermene ble brettet opp. Nå vasset jeg også i lemen. De fleste av dem døde. Blir nok en herlig luksussommer for mange som liker lemen dette året. Like ved Sukkertoppen drøyt halvveis nede igjen hilste jeg på et rypepar som virket bemerkelsesverdig lite sky. Hvertfall helt til jeg fisket opp kameraet. De siste kilometerne ned til bilen ble seige. Har vært lite på tur de siste par månedene og knær og føtter bar nå litt preg av den slitsomme ura. Nå etter å ha skrevet dette skal jeg være glad jeg kommer meg opp fra stolen. En flott tur på Sølen igjen. Kan anbefales til fots nå. Skiføre er borte for lengst. I morra er nok nysnøen allerede borte og forholdene litt lettere opp brattene. De snøpartiene som fantes var harde og fine å gå på, og ikke fler enn at de lett kan omgåes hvis de skulle bli løsere.


English version:

                                                 Spring trip on Sølen. 6 May.

Last night I was excited after the hockey game and looked at the television and waited to be tired. But no .. The time was midnight, and it went one o clock and it approached to two. Sandman had obviously forgotten me. I thought that in 2-3 hours the daylight start coming. The weather is reported good. I'm going to Rendalen and trying to walk on to of Sølen! Packed the essentials in the car and drove up. It was raining when I started from home, but two and a half hours later arriving at the parking lot at the Gravåsen the weather was clear and fine. The sky turned red in the northeast and there was bright enough to stroll along.

There were a few minus degrees and a little fresh snow had colored the plateau into white. The night had been busy. It was a lemming tracks criss-crossing everywhere! Eventually they got a result of fox-tracks inward along the path. It had not been people over the next snowfall, but it was also quite fresh. Maybe earlier in the night. Well up to Skardstjenna it was a bit more snow but beyond that I have never seen so little snow here at this time. Even the north-facing slopes are almost snow free. The ice on the pond on the other hand looked solid yet. When I had gone a bit further from the lake I saw the responsible one for fox-tracks. And I'm almost sure it was a arctic fox! It had probably been hiding up there and have been observed me. Now it ran down the hill again. And the tracks showed that it had been hunting lemmings up to approx. 1400 m. Back to the top it went slower than usual. Snow did the rocks slippery and difficult. At the top were several sections of snow to walk on. A little heavier, but much safer than partially hidden, slippery and unstable scree. The last pull up to the peak, there was less snow again. Up on top there were perhaps 20 cm. with fresh snow. It was totally calm and perhaps a few minus degrees. Beautiful conditions. It came in some mist and a very light snowfall started to come down. But the sun was visible through the clouds all the time. Fortunately it was not brilliant sun. Had been hot, and I had thanks to the early start, left my sunglasses in the car.Down again, it was quickly warmer and the snow became more and more wet. It did not make the scree more friendly to me and I spent as much time on the 550 height meters down to the pond that I had used up. Having forced the small hill below the pond the snow had already disappeared. Now the weather has become so well that the jacket disappeared and shirt sleeves were rolled up. Now, I waded in lemmings. Most of them dead. It will be a wonderful summer for all creatures feeding on lemmings this year. Next to the Sukkertoppen over halfway down again a grouse couple that seemed remarkably shy greeted me. At least until I fished out the camera. The last few kilometers down to the car was tough. Have been few trips in the last months, and knees and feet now had some signs of the tiring scree I had walked most of the day. Now after writing this I will be glad I get up from my chair. A great trip on Sølen again. Can be recommended to walk now. Ski conditions are long gone. In tomorrow's the snow is probably already gone, and the conditions a little easier up steep. The snowdrifts was hard and nice to walk on, and not bigger than that they can easily avoid them if they would be looser.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar